افزودن آپشن‌های مختلف به محصول

افزودن آپشن‌های مختلف به محصول

امکان تعریف چندین آپشن به هر محصول قابلیت تعریف قیمت افزوده شده و یا کاهشی به ازای هر یک از آپشن‌ها نمایش قیمت نهایی محصول پس از انتخاب آپشن، بدون Refresh شدن صفحه تعیین اجباری و یا اختیاری بودن انتخاب هر آپشن امکان تعریف گزینه‌ها و آپشن‌ها بصورت: Select Dropdown...